OCHRONA ŚRODOWISKA I SOZOLOGIA

 • Określamy stan zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego w tym wielkość, zasięg  zanieczyszczenia oraz typujemy metody rekultywacji,
 • Wykonujemy wiercenia sozologiczne,
 • Dokonujemy pomiarów hałasu,
 • Projektujemy, wykonujemy i prowadzimy Monitoring środowiskowy  na składowiskach odpadów i innych obiektach uciążliwych w tym:
  • badania fizykochemiczne wody, gruntów,
  • badanie biogazu,
  • osiadanie , statyczność zboczy,
  • pomiary hałasu.

Wykonujemy opracowania z zakresu ochrony środowiska:

 • Ekspertyzy w sprawach dotyczących zanieczyszczenia gleb, gruntów i wód.
 • Projekty planów remediacji,
 • Raporty początkowe, Przeglądy ekologiczne,
 • Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć́ na środowisko,
 • Wnioski o ustanowienie stref ochronnych ujęć wód wraz z analizą ryzyka
 • Operaty wodnoprawne dla uzyskania pozwolenia na zrzut wód lub ścieków,

 

TERENY ZIELONE

Nasza firma posiada doświadczenie w usuwaniu skupisk barszczu sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi). Wykonujemy zabiegi zarówno mechaniczne (koszenie) jak i chemiczne (opryski, mazakowanie). Do chemicznego zwalczania barszczu stosujemy mieszankę Roundup’u 360 SL z Chikarą 25 WG. Doświadczenie zdobyliśmy na terenie gmin Sędziszów i Końskie gdzie prowadzimy kompleksowe zwalczanie tej rośliny.

 

 

Monitoring środowiska

Jest to zintegrowany system wykonywania pomiarów, oceny oraz prognozowania stanu środowiska. Celem systemu jest dostarczanie kompleksowych i zbilansowanych informacji organom administracji. Informacje te w szczególności dotyczą:

a) stanu poszczególnych elementów środowiska naturalnego wraz z informacjami o przekroczeniach dopuszczalnych norm,
b) zmian występujących w stanie elementów przyrodniczych wraz z określeniem przyczynowo skutkowym występowania tych zmian.

Realizujemy usługi z zakresu prowadzenia monitoringu środowiska dla:

 • ujęć wód podziemnych,
 • odwadniania wyrobisk górniczych,
 • składowisk odpadów,
 • stacji paliw,
 • kompleksów wojskowych,
 • zakładów przemysłowych,
 • przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 

W ramach prac monitoringowych wykonujemy m. in.:

 • badania poziomu występowania wód podziemnych,
 • badania fizyko-chemiczne wód podziemnych, odciekowych i powierzchniowych,
 • badania składu i emisji gazu składowiskowego,
 • badania sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego,
 • pomiary osiadania powierzchni składowiska odpadów oraz stateczności zboczy przy wykorzystaniu nowoczesnych technik geodezyjnych i geotechnicznych,
 • badania struktury i składu masy deponowanych odpadów.

Prace kończą się przygotowaniem raportu obejmującego zestawienie i analizę wyników prowadzonych badań z uwzględnieniem wartości dopuszczalnych wynikających z decyzji administracyjnych lub właściwych aktów prawnych.