Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach jest firmą z ogromnym bagażem doświadczeń w zakresie geologii złożowej, geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii, gospodarki odpadami, ochrony środowiska i badań laboratoryjnych. Początki działalności przedsiębiorstwa sięgają roku 1951. Na przestrzeni lat firma przechodziła różnorodne przemiany dostosowujące organizację i zakres działalności do bieżących potrzeb rynku i postępu technicznego. Obecnie Przedsiębiorstwo zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z zakresu geologii, hydrogeologii, inżynierii środowiska i chemii. Pracownicy Przedsiębiorstwa posiadają szerokie uprawnienia szczebla ministerialnego z zakresu geologii i hydrogeologii. W szeregach Przedsiębiorstwa znajdują się eksperci Polskiej Izby Ekologii oraz biegli z zakresu ocen oddziaływania na środowisko.

 

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach ma w swoich strukturach nowoczesne Laboratorium Badań Środowiskowych o szerokim spektrum działalności obejmującym analizy środowiskowe w zakresie badania wód podziemnych, powierzchniowych, ścieków, gleb i osadów oraz badania fizykomechaniczne gruntów i surowców skalnych. Laboratorium BadańŚrodowiskowych jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań laboratoryjnych określonych w załączniku do akredytacji AB 1010. Wysoka jakość realizowanych prac zapewniana jest przez rygorystyczny system kontroli obejmujący badania certyfikowanych materiałów referencyjnych, audity techniczne, systemy szkoleń personelu, coroczny udział w międzynarodowych programach badania biegłości laboratoriów. Istotnym elementem działalności Laboratorium jest pobieranie próbek do badań. Szerokie zaplecze techniczne oraz doświadczona kadra zapewniają realizację prac na najwyższym poziomie. Wszystkie metody badawcze stosowane w rutynowej pracy są zgodne ze standardami ISO 9001, ISO 14001, PN 45001 (Polityka ZSZ). Laboratorium stosuje również własne, zwalidowane procedury badawcze wykorzystujące nowoczesne narzędzia do zbierania i statystycznej obróbki danych.