OCHRONA ŚRODOWISKA I SOZOLOGIA

 • Określamy stan zanieczyszczenia środowiska gruntowo- wodnego w tym wielkość, zasięg  zanieczyszczenia oraz typujemy metody rekultywacji,
 • Wykonujemy wiercenia sozologiczne,
 • Dokonujemy pomiarów hałasu,
 • Projektujemy, wykonujemy i prowadzimy Monitoring środowiskowy  na składowiskach odpadów i innych obiektach uciążliwych w tym:
  • badania fizykochemiczne wody, gruntów,
  • badanie biogazu,
  • osiadanie , statyczność zboczy,
  • pomiary hałasu.

 

Wykonujemy opracowania z zakresu ochrony środowiska:

 • Ekspertyzy w sprawach dotyczących zanieczyszczenia gleb, gruntów i wód.
 • Projekty planów remediacji,
 • Raporty początkowe, Przeglądy ekologiczne,
 • Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć́ na środowisko,
 • Wnioski o ustanowienie stref ochronnych ujęć wód wraz z analizą ryzyka
 • Operaty wodnoprawne dla uzyskania pozwolenia na zrzut wód lub ścieków,

 

TERENY ZIELONE

Oferujemy profesjonalne usuwanie barszczu sosnowskiego, zagospodarowanie terenów zielonych oraz  koszenie trawników

 

 

Monitoring środowiska

Jest to zintegrowany system wykonywania pomiarów, oceny oraz prognozowania stanu środowiska. Celem systemu jest dostarczanie kompleksowych i zbilansowanych informacji organom administracji. Informacje te w szczególności dotyczą:

a) stanu poszczególnych elementów środowiska naturalnego wraz z informacjami o przekroczeniach dopuszczalnych norm,
b) zmian występujących w stanie elementów przyrodniczych wraz z określeniem przyczynowo skutkowym występowania tych zmian.

Realizujemy usługi z zakresu prowadzenia monitoringu środowiska dla:

 • ujęć wód podziemnych,
 • odwadniania wyrobisk górniczych,
 • składowisk odpadów,
 • stacji paliw,
 • kompleksów wojskowych,
 • zakładów przemysłowych,
 • przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

W ramach prac monitoringowych wykonujemy m. in.:

 • badania poziomu występowania wód podziemnych,
 • badania fizyko-chemiczne wód podziemnych, odciekowych i powierzchniowych,
 • badania składu i emisji gazu składowiskowego,
 • badania sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego,
 • pomiary osiadania powierzchni składowiska odpadów oraz stateczności zboczy przy wykorzystaniu nowoczesnych technik geodezyjnych i geotechnicznych,
 • badania struktury i składu masy deponowanych odpadów.

Prace kończą się przygotowaniem raportu obejmującego zestawienie i analizę wyników prowadzonych badań z uwzględnieniem wartości dopuszczalnych wynikających z decyzji administracyjnych lub właściwych aktów prawnych.